Aug 22- Austin Smith sets new track record and dominates Senoia Raceway.

Austin Smith wins Senoia

social position